23.10.05

Opklaring og taktik

Kære Helmuth

Når du nævner du tidligere har talt med XXXXXX om at få de nødvendige data på en tilfredstillende form, så skal det nævnes at en suppleret statsborgerskabsopgørelse efter forslaget:

a.. Udenlandske statsborgere fordelt på nationalitet.
b.. Naturaliserede danske statsborgere, inklusive naturaliserede sammen med en
eller begge forældre fordelt på nationalitet før naturalisationen.
c.. Børn af naturaliserede danske statsborgere fordelt på nationalitet før
forældrenes naturalisation.
d.. [Fødslerne i Danmark skal registreres efter forældrenes tilknytning:

Begge danske af fødsel, mindst én dansk af fødsel, mindst en dansk
statsborger, øvrige, fordelt på nationalitet]

...forudsætter en række korrekt nyopstillede kørsler hos CPR, flere af dem for en lang årrække.
Det drejer sig ikke blot om data om 'statsborgere' eller 'indvandrere' og 'efterkommere', der skal bringes på en anden form (jf. XXXXXX). Inden du eventuelt spørger XXXXXX igen, skal du vide, at han umiddelbart før han valgtes til Folketinget afsluttede nogle arbejder sammen med to andre på Socialforskningsinstituttet den 5. november 2000; disse arbejder trak desværre også spor (se næste afsnit). Fordi det havde vital betydning at få sagt sandheden om de fjerntfremmedes fertilitet netop på tidspunktet for udgivelsen af disse arbejder, da det fortsat haltede hos DS med den officielle erkendelse, var jeg nødt til at kommentere det, der kom ud af hans arbejde på: http://www.lilliput-information.com/fert.html

[Som du vil forstå vil XXXXXX nødig høre noget positivt om noget herfra]

De lave fertiliteter puppede herefter up én gang mere om forholdene i København:
Den 7. januar 2004 proklamerede gratisavisen MetroXpress på forsiden, at ”Nydanskere føder færre børn”. Kultursociolog og ekstern lektor ved Københavns Universitet, Connie Carøe Christiansen, påstod med Københavns Statistiske Kontor som kilde, at indvandrernes efterkommere hurtigt tilpasser sig fertilitetsniveauet i Danmark og føder lige så få børn som danskerne. Hermed mente hun, at en ”myte” var aflivet. Stort set alle medier berettede i dagens løb med begejstring om den aflivede myte.

I Søndagsavisen 25.01.2004 aflivedes aflivningen, idet lederen for personstatistik i Københavns Kommune, Claus Woll, udtaler: ”jeg vil da gerne påpege, at der efter min mening ikke har været dækning for de konklusioner, der er draget i medierne på baggrund af rapporten”. Ifølge Søndagsavisen afslører en nærmere granskning af tallene, at efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande tværtimod får flere børn end deres forældre! For denne gruppe er fødselsraten indenfor de seneste 5 år steget med 10% ! Misinformationen, som medierne så villigt videreformidlede d. 07.01.2004, skyldes iflg. Søndagsavisen, at man har sammenblandet tallene for alle indvandrergrupper incl. nordmænd og tyskere osv. og præsenterede gennemsnittet som bevis på tilnærmelse til dansk niveau for fødselshyppighed.
Kilde: Søndagsavisen 25.01.2004.

IoD: Men i virkeligheden er misinformationen langt alvorligere, end Søndagsavisen oplyser. Connies rapport er stærkt fejlbehæftet. Årsagen er bl.a., at Folketinget hvert år giver mange tusinde indvandrere – samt deres børn – dansk indfødsret. Til trods for at de fleste af disse indvandrere i det store og hele fortsætter deres hidtidige mellemøstlige levevis, tæller de med i statistikken som danske og bidrager således til at få danskernes fødselshyppighed til at tage sig større ud, end den i virkeligheden er. Af samme årsag er antallet af ikke-danske indbyggere i Danmark meget større end de officielle tal viser.

[Du skal vide forud for et eventuelt møde, at XXXXX løb med på den såkaldte Eva Smidtske kriminologiske beskrivemåde for kriminaliteten - Interpol og det danske politi mener fortsat noget andet - , så ham har jeg også måttet træde over tæerne : http://www.lilliput-information.com/plov.html . Ja, erhvervs- og økonomiminister XXXX talte også usandt og blev eksponeret, som oplyst i sidste brev]

Vi må naturligvis have renset gennemgangen/bilaget her for alt kontrovertielt og personnavne. For eksempel foreslog jeg nogle ressourcekilder (landspatientregistret plus to registre mere) i stedet for at anføre noget om mandtimer og kroner. Her har jeg vist blandet mig i statens overordnede prioritering og kan få bl.a. lægeforeningen på nakken, hvis det lægges frem (siger mine erfaringer mig fra centraladministrationen, hvor jeg var ansat i 6½ år). Der skal nok luges ud i nogle af bemærkningerne tilsidst, i alt fald vil jeg foreslå de gøres mindre robuste.

Såfremt du har behov for at sikre dig, at befolkningsoptællingerne/datagrundlaget sker/udtrækkes korrekt efter ovenfor a.b.c.d. og vil have kontrolleret at materialet/befolkningsbeskrivelsen er korrekt, står jeg gerne til rådighed som konsulent i Info-Stat (i eller uden for ansøgningen) og fremover med ansøgningen for såvidt angår populationsbeskrivelserne/datagrundlag i bilag efter behov. Mere end to mand i tre måneder (fraregnet ventetid) kan jeg ikke forestille mig, der skal bruges på populations/data/beskrivelserne, når vi forudsætter CPR-udtræk uden for beregning.

Jeg skal sluttelig rette en misforståelse mere i gennemgangen/bilaget. Fik i går oplyst, at der var ikke mindre end tre ansat på DS med navnet Lars Pedersen fra omkring 1991. Lars Haagen Pedersen, DREAM-gruppen, var dog ikke én af dem. Derfor foreslår jeg 'Haagen' og Lars Haagen Pedersens adresse fjernet - angivet med rødt i det returnerede Word-doc.

[Håber du iagttager tingene i kantet forud for eventuelt møde/kontakt med nogle af de ansvarlige]

vh
Jørn

22.10.05

Data og taktik

Kære Jørn.

Tak for hurtig og effektiv svar. Du har tydeligvis beskæftiget dig indgående med emnet.

Jeg har tidligere talt lidt uforpligtende med XXXXXX fra XXXX om muligheden for at kortlægge indvandringen. Han mente det ville tage mindst 5 studerende at arbejde på at få de nødvendige data på en tilfredsstillende form.

Måske var det en ide at jeg talte med ham igen for at høre, om der er politisk (og eventuelt også økonomisk) støtte at hente her. Jer er ikke helt klar over hvor mangemandtimer/penge en sådan opgave kræver, men et groft skøn skal i hvert fald anføresi ansøgningen.

Jeg kunne også have lyst til at tale med XXXXXXXX, og derefter med XXXXXXX (i den rækkefølge). Det kunne være af stor betydning af få dempositivt stemt for opgaven, men det er måske naivt at håbe på noget sådant.

Jeg har også brug for at vide hvilken rolle du eventuelt ønsker i ansøgningen - konsulent, medansøger osv.? Det er meget vigtigt at have den slags ting på plads, så de ikke vender frygteligt tilbage i form af obstruerende misforståelser. Og kunne det tænkes at vi skulle lave en nordisk tilgang. Måske mister ansøgningen så sit snævre strategiske sigte allerede i opløbet - måske får den netop styrke ved sin bredde? Der er både politik og praktiske hensyn at tage stilling til her.

vh
Helmuth

20.10.05

Problemstilling og forslag

Problemstilling og forslag
jf. Helmuths oplæg under posten inviation

Databehov:
Nettoindvandringen til Danmark 1968-2006 fordelt på oprindelsesland/nationalitet

Indvandreres fødselshyppighed og dødelighed i Danmark fordelt på oprindelsesland

Indvandrere fordelt på alder

Kriminaliteten fordelt på danskere og indvandrere

Indvandrere og uddannelse

Indvandrere og deres erhvervsmæssige tilknytning

Indvandrere, deres indtjening og sociale forhold


Sammenligninger på tværs af nationalitet/oprindelse skal uden videre kunne ske.

Danmarks Statistiks og eventuelt andre officielle dataregistreringers og statistikpræsentationers inddragelse.

Hvilke ressourcer kræves.


Statistisk metode og registerafhængighed:
Desværre kommer vi ikke uden om begrebsdefinitionerne, for blandt disse vælges som udgangspunkt de variable, der tælles/opgøres efter.

Adækvate begreber: passer logisk til de faglige ressonnementer, hvoraf problemformuleringen består. Man skal kunne bruge dem til at udtrykke sine ideer.

Entydige begreber: Der må ikke herske tvivl om begrebernes indhold. Man risikerer at lave fejlressonnementer, hvis man anvender tvetydige eller flertydige begreber. Dette er afgørende – som jeg straks skal vise med eksempler – fordi flertydighed selvsagt ikke er indlysende.

Funktionelle begreber: Skal kunne fungere i praksis, være praktisk anvendelige.

Helheden: Er mængden af individer i Danmark.

Enhederne: Er i dette tilfælde kendetegn for konkrete individer eller for begivenheder, hvoraf helheden består. Enhederne er tælleenheder[1].

”Korrekte data og korrekt fremgangsmåde for etablering af sådanne immigrantdata”, jf. Helmuths første indlæg på posten ’Invitation’ den 19. oktober, ses her at kunne give anledning til fortolkning.

Hvad tælles blandt individerne, der er genstand for denne gennemgang, afhænger ikke alene af, om enhederne/individerne er registreret i CPR. Det afhænger også af, om f.eks. begivenheder eller blot tiden kan ændre deres egenskaber, kendetegn eller kendemærke i forhold, hvad som er i registreret her eller i registre i udlandet på givne tidspunkter.

Desuden afhænger egenskaben statsborgerskab typisk af tilsvarende egenskab hos forældrene til individet.

Eks.
Egenskaber:
Navn, køn, alder, adkomst-status, statsborgerskab, fødested, civilstand, bopæl, erhverv, indkomst

Eks.
Kendetegn:
Lige eller ulige cpr.nr., registrerede adkomst-betegnelser: asylant, familiesammenført, marokkaner, ugift

Her skal det understreges, at individerne med fast ophold her i landet ved samkøring/opgørelse i det nuværende system alene er karakteriseret ved et 10-cifret tal og nogle records, fastlagt i cpr.-registret i 1968. CPR er et 1. generations edb-system, der er yderst ufleksibelt m.h.t. udvikling og forandring. Det er ikke noget databasesystem, hvorfra alt kan hentes inden for lovens og registreringens rammer. Det er en typisk misforståelse, at alle mulige variable kan kombineres; forudsætningen om registrering glemmes hyppigt af databrugere.

Eks:
En pakistaner kan være indvandret fra Storbritannien på britisk pas: Statsborgerskab er således britisk, oprindelsesland er Pakistan. I det danske cpr.-register registreres statsborgerskab og fødested.
Et individ står opført som dansk statsborger. Vedkommende står registreret med ukendte forældre i forhold til egenskaben statsborger og andet i øvrigt. Individets forældre kan være levende eller døde afghanere, der ikke har været omfattet af den danske cpr.-registrering, eller de kan være danske, men døde før 1968, hvor cpr.-registreringen påbegyndtes i Danmark. På den baggrund kan det ikke afgøres om individet, der står opført som dansk statsborger, er dansker.

Lad os slå fast at specialregistre om borgere i dette land hidtil er blevet udarbejdet ved, at der sker samkørsel med dele af det centrale personregistret. Danmarks Statistik har ca. 80 svar på befolkningsregister-baserede opgørelser, blandt andre statsborgerskabsregistreringen og en nyere registrering af ’indvandrere’ og ’efterkommere’ sat i gang i 1991:

Af de i alt ca. 80 befolknings-baserede opgørelser, der vedligeholdes af DS, er her nr. 3-14:

Socialforskningsregisteretskningsregistret er udtræk fra en række statistikregistre i Danmarks Statistik; Befolkningsstatistikregistret, Bolig- og bygningsstatistikregistret, Statistikre...Fertilitetsdatabasened tilbage til 1980. 0.6 Kilder Flg. registrer i Danmarks Statistik er anvendt: Befolkningsstatistikregistret Medicinsk fødsels- og dødsfaldsregister Uddannelse...Bilregistret og opgørelser herfravaredeklaration vedr. Personindkomster under emnet Indkomst, forbrug og priser Befolkningsstatistikregistret; se varedeklaration vedr. Husstands- og familiesta...Befolkningens arbejdsløshed (Ophørt)iske begreber Population Statistikkens population er den befolkning, der ifølge befolkningsstatistikregistret var bosat i Danmark 1. januar i opgørelsesåret, og...Bilregistret og opgørelser herfravaredeklaration vedr. Personindkomster under emnet Indkomst, forbrug og priser Befolkningsstatistikregistret; se varedeklaration vedr. Husstands- og familiesta...IDA-databasenbeskæftigelsen, Indkomststatistikregistret, Arbejdsløshedsstatistikregistret og Befolkningsstatistikregistret. 4.3 Forhold mellem foreløbige og endelige tal Der...Demografisk Databasegrafisk Database er en række statistikregistre fra Danmarks Statistik, herunder Befolkningsstatistikregistret, Danmarks Statistiks medicinske fødsels og dødsfal...KÅSnden for personstatistik-området. Følgende statistikregistre indgår i systemet: Befolkningsstatistikregistret (CPR), Bygnings- og Boligregistret (BBR), Indkomst...Sociale forhold, sundhed og retsvæsenSygehusbenyttelsendspatientregistret, Sundhedsstyrelsen samt flg. registre i Danmarks Statistik: Befolkningsstatistikregistret, Det medicinske fødsels- og dødsfaldsstatistikregi...Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS).gens uddannelse (Varedeklaration: befolkningens uddannelse og beskæftigelse). - befolkningsstatistikregistret (Varedeklaration: befolkningen 1 januar, befolknin...


’Udenlandske statsborgere’ kan opgøres eksakt, fordi egenskaben statsborgerskab er adækvat, entydig og funktionel. Det skal oplyses, at individet ved hændelsen/begivenheden 'naturalisation' kan have skiftet statsborgerskab en eller flere gange før indvandringen til Danmark. Hændelser i udlandet kan ikke verificeres. Kan hændelserne i Danmark?

Ved at der sker tildeling af danske statsborgerskaber ved Lov (om naturalisation) om dansk indfødsret, udviskes entydigheden også ganske betydeligt, når enhederne, 'naturaliserede individer', og deres børn ikke præsenteres ajourført i statistikken år for år. Af opgørelse vil fremgå antallet af individer fordelt efter statsborgerskab. Den skal suppleres med naturaliserede og deres børn fordelt på statsborgerskab før seneste naturalisation.

Til individerne opført med udenlandsk statsborgerskab ved vi skal lægges mindst lige så mange i 2005-opgørelsen pr. 1. januar 2005, der er tidligere udenlandske statsborgere eller børn af sådanne, men opført som danske statsborgere. Der sker ingen præsentation heraf i statistikken, selvom det kan gøres uden videre, da alle tidligere registreringer om statsborgerskab i det danske cpr.-register kan udtrækkes (se nedenfor).

Dette anføres for at understrege, at registrerede kendetegn kan være tidsafhængige. Der tages højde for dette, og hvor ikke det er muligt, må de foretrukne tælle-variable udvælges herefter, medmindre CPR-registreringen forudsættes gennemgribende forandret.

Eks.
Demografiske hændelser/begivenheder:
Fødsel, død, indvandring, naturalisation, ægteskab, flytning, udvandring


Fødselshyppigheds og dødeligheds beregning:
Dels hvor mange kvinder, der kunne have født et barn i en bestemt periode/år, dels hvor mange børn disse kvinder rent faktisk fødte. Antallet af kvinder skal opdeles på danske af fødsel, danske statsborgere, børn af danske statsborgere og udenlandske statsborgere [de tre sidste opdelt på seneste tidligere statsborgerskab]. Det samme gælder fædrene. Antallet af børn disse kvinder fødte kan findes ved en edb-kørsel på hændelsen/ begivenheden ’fødte i året’. Tilsvarende ved dødelighed.

Både antal fødte og antal døde er periodevariable – d.v.s. de opgøres for en periode, typisk et år.


Fertilitetsdatabasen, et af befolkningsregistrene hos DS:
Citat:
”IndholdsbeskrivelseFertilitetsdatabasen belyser kvinders fertilitetsmønster i relation til deres sociale forhold, herunder bl.a. deres erhvervs- og uddannelsesmæssige placering. Fertilitetsdatabasen indeholder også oplysninger om samtlige mænd i landet, både dem, der bliver fædre og dem, der ingen børn har.(citat slut)

I denne database er ingen kobling af fertilitet med egenskaben 'statsborgerskab' eller tidligere statsborgerskab. Danmark Statistik har en afdeling mere, der angiveligt beskæftiger sig med fertilitet, selvom emnet begge steder er fødselshyppighed for alle kvinder samlet. Fertilitet er langt mere omfattende[2].

Når det kommer til opgørelse af antallet individer er den årlige statusopgørelse pr. tidspunkt klart at foretrække for den langt mere flydende nettoindvandring pr. periode.[3] Derfor fremkommer indvandringen år for år fra 1968-2006 ved at sammenligne disse statusopgørelser år for år.

Fravalgte variable, ’indvandrere’ og ’efterkommere’ :
Citat Forbrugerrådets om CPR-registret:
”CPR indeholder persondata vedrørende dit personnummer, navn, adresse, fødselsregistrering, statsborgerskab, om du er medlem af folkekirken, hvem dine forældre er, din civilstand samt statusoplysninger for den enkelte personregistrering.
Når der sker ændringer for dig, så bliver en del af dem registreret i CPR. Bliver du gift og får nyt efternavn, så bliver det registreret. På samme måde sker det, hvis du skifter adresse, bliver gift eller skilt, får børn, skifter statsborgerskab eller folkekirkeforhold. Alle oplysningerne ajourføres uden at tidligere oplysninger slettes fra CPR. Derfor kan man altid se, hvor du for eksempel tidligere har boet og hvornår.” (citat slut)
…eller hvilket statsborgerskab du havde før naturalisation, og hvilke børn du har født/er blevet forældre til siden naturalisationen.

På denne baggrund ses det klart, at det nemt belyses og præsenteres, hvorledes de danske statsborgere f.eks. er sammensat, hvor mange der er døde, udvandrede i tiden efter statsborgerskabsskiftet og ligeledes alt om deres børn. Man hævdede det stik modsatte i 1991 i Statistiske Undersøgelser nr. 43 ’Indvandrere og deres efterkommere i Danmark’, redigeret af Lars Pedersen.

Her skal det understreges, at man bliver ikke dansk af at være født af danske statsborgere i Danmark. I strid med Indfødsretsloven og Grundloven hævdede man dette (øverst side 12) i undersøgelse nr. 43, jf. nærmere ovenfor:
Citat: ”At danske statsborgere født i Danmark betragtes som danske, at danske statsborgere født i udlandet betragtes som indvandrere, at udenlandske statsborgere født i Danmark betragtes som efterkommere, og at udenlandske statsborgere født i udlandet betragtes som indvandrere.” (citat slut)

Og dette er fastholdt til foreløbig oktober 2005, hvor
Justitsministeriet Kriminalitetsopgørelse forelå på: http://www.jm.dk/image.asp?page=image&objno=73956

Citat:
”Sigtelserne fordelt efter, om de angår en person af dansk oprindelse, en indvandrer eller en efterkommer efter en indvandrer.

Med indvandrer forstås en person født i udlandet, hvis forældre begge (eller den ene, hvis der ikke findes oplysninger om den anden) er udenlandske statsborgere eller født i udlandet.

Med efterkommer forstås en person født i Danmark af forældre, som begge (eller den ene, hvis der ikke findes oplysninger om den anden) er indvandrere.

Personer med dansk oprindelse omfatter alle øvrige herboende, som efter ovenstående definitioner hverken er indvandrere eller efterkommere, og som har et dansk personnummer. Det drejer sig om personer, hvor mindst én af forældrene er dansk statsborger født i Danmark, uanset personens eget fødeland og statsborgerskab.
Begrebet oprindelsesland anvendes for det land, personen har ”baggrund i” som enten indvandrer eller efterkommer.” (citat slut)
(anførselstegnene er mine og jeg kan tilføje, at oprindelsesland er det land, som personen hævder at stamme fra.)

Vi ser således at personer med dansk oprindelse fortsat skal findes som en restgruppe, efter man har fraregnet to grupper, der er langt mindre entydige end statsborgere (udenlandske og danske), naturaliserede og børn af naturaliserede.

Det er straks en anden sag, når vi går den anden vej fra børn til forældre, men problemet aftager med tiden. Forældrehenvisningen led knæk allerede fra starten af CPR-registreringen. I perioden 1968-1978 blev forældrehenvisningen simpelthen slettet, når individet fyldte 18 år, eller når personen, til hvem der henvistes, døde. Fra 1978, hvor der sker en revision af CPR, og fremover er alle henvisninger bibeholdt, men der er kun sket en ufuldstændig genetablering af de tidligere slettede henvisninger.
Fødested blev inddraget befolkningsstatistikregistret (BRS som er særkørsler af CPR) i 1989 med meget ringe resultater, og i dag er det nærmest udvandet, da en meget stor gruppe anden- og tredje-generationsindvandrere er født i Danmark af indvandrede forældre.

Valg af variable:
Statsborgerskabsopgørelsen skal fastholdes og kombineres med oversigten over samtlige naturaliserede og deres efterkommere (efter ordets almene betydning før fremkomsten af de nye, flertydige statistikbegreber).

Herefter arbejdes med følgende kategorier:

Udenlandske statsborgere fordelt på nationalitet.


Naturaliserede danske statsborgere, inklusive naturaliserede sammen med en eller begge forældre fordelt på nationalitet før naturalisationen.


Børn af naturaliserede danske statsborgere fordelt på nationalitet før forældrenes naturalisation.


[Fødslerne i Danmark skal registreres efter forældrenes tilknytning: Begge danske af fødsel, mindst én dansk af fødsel, mindst en dansk statsborger, øvrige, fordelt på nationalitet]

Der foreligger ingen overvejelser om indførelse af nogen andre særregler bag end de gældende i dag.

Anledningen til arbejdsgruppens undersøgelse nr. 43 af 1991 ”var indførelsen af nye begreber, der skulle rumme udlændingene, der gives ophold i Danmark”. Lad os se om de gjorde.
Antallet af ’indvandrere’ og ’efterkommere’ opgøres til 452.095 ud af et samlet folketal på 5.411.405 pr. 1. januar 2005. D.v.s. 8,3 pct. Her er kun første generation af ’efterkommere’ efter ’indvandrere’ medregnet i gruppen. Den seneste officielle befolkningsprognose for Danmark vise 10,9 pct. ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i år 2050. Til den tid vil den første generation af ’efterkommere’ fortsat blive medregnet i indvandrergruppen, hvorimod de resterende 4-5 påbegyndte generationer vil blive optalt som danske.

Det overraskede flere af vore politikere, at det kunne forholde sig sådan. Det er simpelthen konsekvensen af fravalget af statsborgerskabsopgørelsen kombineret med en ajourført naturalisationsopgørelse. Det er forståeligt ud fra den kendsgerning, at andelens vækst kun forvendtes at udgøre omkring ca. 130.000 individer i kategorierne ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i 45-årsperioden fra 2005 til 2050, når nettoindvandringen fortsat lå/ligger på henved 10.000 pr. år, og indvandrerkvinderne ikke føder under 20.000 børn pr. år.
Det er faktisk ikke så svært at komme i tvivl om denne fremskrivnings korrekthed.
Citat fra indledningen til undersøgelse nr. 43: ”Med udvidelser af statistikken bør udviklingen kunne belyses inden for flere persongrupper end det er muligt i dag. Oplysninger bør dække demografiske forhold, beskrive levevilkår samt opgøre de offentlige udgifter for udlændingeområdet (1991).”

De demografiske forhold og udgifterne på udlændingeområdet er ikke og kan ikke beskrives henholdvis opgøres efter udvidelserne af statistikken, som det benævnes.
Problemet kunne derimod ganske enkelt have været at få en udlændingestatistik, der tegnede et retvisende billede af indvandrernes tilstedeværelse i Danmark. Der kunne også være interesser knyttet til fremover at kunne udføre befolkningsrelaterede opgørelser om f.eks. arbejdsmarked, uddannelse og kriminalitet, erhvervsforhold m.v. samt udføre multi-population-adjustment forskning ud fra pålidelige grunddata. I stedet fik vi, som arbejdsgruppen foreslog, en række nye begreber. Der kan tælles mindre korrekt efter de nye begreber/variable end efter dem vi havde haft hidtil. Optællingerne skaber tilmed forvirring, og al befolkningsrelateret opgørelse og forskning umuliggøres.

Der er redegjort for den sidste problemstilling på:
http://www.lilliput-information.com/samm.html og på
http://www.lilliput-information.com/engsamm.html (bragt på Daniel Pipes blog)

Både regeringens såkaldte tænketank Rockwool Fonden og det nyoprettede Integrationsministerium har for længst erkendt, at befolkningsopgørelserne fra Danmarks Statistik ikke kan bruges efter indførelsen af nye definitioner, ”indvandrere” og ”efterkommere”, fra 1991.

Ressourcer og tidshorizont:
Det er ikke muligt at rekonstruere hele populations-billede tilbage til 1968 fra et privat kontor på Stadion Allé. Ansvaret for de officielle beskrivelser er placeret hos de ansvarlige myndigheder og de skriftende regeringer.

Af de 80 befolkningsstatistikregister-relaterede gøremål hos Danmarks Statistik kan vi ved blot at se på de første 14 finde 3, der umiddelbart kan afskaffes, fordi de (efter mit kendskab) ikke kan bruges til noget fornuftigt:

Landspatientregistret, Fertilitetsdatabasen, og Demografisk database.

I forbindelse med betænkningsarbejdernes afslutning med nr. 1214, ’Bedre statistik om flygtninge og indvandrere’, i 1991, forventede Lars Pedersen, dengang Danmarks Statistik, 7-9 år før ny statistikken og øvrige forbedringer ville virke. Der er svært at se nogle forbedringer i befolkningsstatistikken og øvrige i den forbindelse efter nu 14 år.

Mig bekendt er Lars Haagen Pedersen, fra DREAM-gruppen nu sat på opgaven, at forbedre forholdene efter konsekvenserne af en mislykket integration bl.a. er blevet opgjort af samme.

Arbejdet, som vi vurderer det herfra, er alene begrænset til naturalisationerne, idet statsborgerskabsopgørelserne fortsat kører og er direkte og bekvemt tilgængelige bagud i CPR.

Vort bedste bud på tidshorizonten:
Opgørelserne kan køre fra 1. januar 2006.

Øvrige ressourcer til arbejdet er anvist ovenfor. Der er noget blanketarbejde, hvoraf en del er delvis genbrug.

Om det vil mere givtigt at kontakte den ministeransvarlige Bendt Bendtsen er ikke nemt at vide. Økonomi og Erhvervsminister Bendt Bendtsen hævdede i 2004, at danske kvinder føder 1,746 barn i gennemsnit, al den stund hans ansvarlige chefer på Danmarks Statistik siden 1999 har hævdet, at denne fertilitet er den samlede for alle kvinder i Danmark: http://www.lilliput-information.com/bendt.html , og vi ved kik på fertilitetsdatabasens statistikbeskrivelse tydeligt kan læse, at fertiliteten ikke kan fordeles på nationalitet eller oprindelse.

[1] I slutningen af 1980-erne viste det sig, at når Danmarks Statistik opgjorde antallet af familiesammenføringer, så var enheden en familiesammenføringssag.
En sådan sag indebar, at der kunne søges om familiesammenføring for flere individer på den samme sag. Derudover kunne den samme sag tages op flere gange med det samme indhold [af individer/vore tælleenheder].
Her ressonnerede vi faktisk forkert: Det viste sig at opgørelsen af familiesammenføringssager, som ingen formentlig havde spurgt til tidligere, blev foretaget for at kontrollere sagsbehandlernes effektivitet. Vi ser forhåbentlig heraf, at ikke alene tælleenheden var en anden, men også problemstillingen var en ganske anden, end nogle ville have forventet.

[2] Fertilitet indebærer: Undersøgelser af kvinders aldersbestemte forventninger til antal fødte børn og indebærer desuden større dækkende spørgeskema- og interviewundersøgelser. Det beskæftiger DS sig mig bekendt ikke med.

[3] Dette viser et eksempel i Jyllandsposten den 9. august 2005, hvor uvidende journalister hævdede, at der fra 2. kvartal 2005 var tale om en netto-udvandring af tidligere indvandrede til Danmark. Det viste sig tværtimod, at nettotilstrømningen for de første to kvartaler i 2005 havde været 3.716-5.242 til Danmark. Det præcise antal kunne vi ikke kende, før ved afslutningen af år 2005, hvor Danmarks Statistik ved forespørgsel forventes at oplyse, hvor mange børn de naturaliserede havde forud for naturalisationen. Den 24. juni 2005 tildeltes 3.052 danske statsborgerskaber efter Lov om dansk indfødsret; men ansøgernes børneflok fremgår ikke af de offentliggjorte lovforslag på Internettet. Til gengæld oplyses deres nuværende adresser i Danmark. Det er ikke nemt at begribe.

vh Jørn

19.10.05

Invitation

Nordic Information


Invitation:

To økonomer, to læger, en computer-scientist og en psykolog inviteres foreløbig til at deltage i netkonference. Initiativet til konferencen blev taget efter undertegnede Jørn Ebbe Vig har fået adskillige henvendelser om befolkningsstatistiske spørgsmål fra Norge og Sverige og Danmark i år. Senest en forespørgsel fra dansk prof. dr. phil. om helt konkret projekt - beskrevet nedenfor over Helmuth.

[Fordi mindst én af deltagerne mig bekendt fortrækker engelsk - vedkommende er immigrant fra Tyskland - skal vi beslutte om udvekslingen skal foregå på engelsk eller nordisk.]

I hvert tilfælde indtil vi har fået en klar afgrænsning af data-behovene og tilsvarende registratur vil jeg lade spørgsmålene cirkulere blandt disse kompetente norske, svenske og danske deltagere. At bloggen har fået navnet 'danskere' har ikke noget med projektet at gøre; men er inspireret af de mange nye begreber, om hvis indhold, der ofte hersker en del tvivl, 'nydanskere', 'gammeldanskere' og andet. For nyligt afslørede en journalist angiveligt med videnskabs-teknisk tillægsuddannelse på den danske Berlingske Tidende, at han ikke vidste, at en 'dansker' faktisk er defineret i den danske lovgivning. Herefter mente vi det passende at reservere 'danskere' hos Google, i øvrigt også 'nytdanmark' og 'informationomdanmark'.

Hermed begyndelsen til netkonference om registerbaseret multi-population-adjustment. Dette kunne være den foreløbige arbejdstitlen. Andre forslag er velkomne. Begrundelsen for at lægge udvekslingen af informationer på weblog er udover sikkerheden (beskrevet på bloggen: se nedenfor):


  • I Norge svarer den befolkningstatistiske opbygning meget til den danske. Her er udviklingen forskudt 8-10 år i forhold til problemstillinger i Danmark. Myndighederne har ikke haft noget effektiv modspil før indtil fornylig. Man offentliggør fortsat norske befolkningsprognoser, der end ikke medtager immigranterne som variabel. Der forelligger ikke officielle fertilitetsmål for immigranter, og kriminalstatistikken har tilsvarende mangler som den danske.
  • I Sverige er immigrantandelen inklusiv de naturaliserede og deres børn henved 2 mill. udaf en befolkning på godt 9 mill. Befolkningsstatistikken i Sverige er mere troværdigt beskrivende i forhold til virkeligheden, idet oprindelsen via forældrene er direkte indbygget i end del af opgørelser. F.eks kriminalstatistiske oplysninger fordelt på svenskere og immigranter efter oprindelse er derimod nærmest uhørte i Sverige, fordi emnet desværre er indsyltet i politisk korrekthed. Den samlede fertilitets og samlede dødeligheds fordeling på svenske og immigranter efter oprindelse er lige så ubeskrevet i Sverige som i Norge og Danmark. De ansatte ansvarlige på Danmarks statistik har bekræftet siden 1999, at fertiliteten ikke opdeles på danskere og andre, hvorimod den ministeransvarlige fortsat i 2004 hævdede, at danskernes fertilitet er den samlede opgjorte fertilitet i Danmark. Han viderebragte sågar fejlbehæftede oplysningerne om immigranternes fertilitet.

Jørn

Fint nok med en blog, og at du lægger svaret der.Det glæder mig, at andre tilsyneladende også er interesseret i korrekte informationer om immigration (såvel som om alle andre forhold).Jeg forbereder i øjeblikket en større ansøgning, som formentlig får titlen: Immigration, Integration, Intelligence and the Hardy-Weinberg Equilibrium.Til dette projekt skal jeg som udgangspunkt bruge korrekte data om antal DK indvandrere, hvor de kom fra, hvordan de har reproduceret sig (herunder nuværende antal, alder osv.), og deres øvrige leveomstændigheder (uddannelse, erhvervsstatus, indtjening, kriminalitet mv.), alt set i forhold til "gammeldanskere".Mit spørgsmål til dig går især på hvad den korrekte fremgangsmåde er for etablering af sådanne immigrantdata - givet foreliggende (eller etablerbare) oplysninger i Danmarks Statistik mv.Måske ville det være rationelt samtidigt at udvide projektet til Svenske og Norske forhold, om nogen herfra ville være interesseret i at deltage. Problemstillingen er formentlig fælles et godt stykke hen ad vejen.
vh
Helmuth

Jeg har svar på din email af den 18. klar senest den 21. oktober.

Indtil da:
Vil først sikre mig at have forstået dine spørgsmål fuldud. Dernæst vil jeg foreslå, at den eventuelle affødte kommunikation herom, i hvert fald til en afklaring af problemstillingen måtte kunne foretages, sker via en herfra indrettet netside. Jeg får adskillige henvendelser fra kompetente personer i Norge og Sverige om tilsvarende eller lignende spørgsmål, og nogle af disse har grund til at opfatte email-kommunikation om emnet som usikker eller umulig i forhold til arbejdsplads e. lign. På den baggrund er endog en synergi-effekt at høste, hvis kommunikationen foregår på en såkaldt weblog. Jeg har til det etableret en blog på Googles: http://www.danskere.blogspot.com/
Herved opnås, at afklarings-/afgrænsning-fasen eventuelt kan koordineredes, og jeg på en forholdsvis nem måde får lejlighed til orientere samlet om, hvad jeg kan tilbyde, hvad jeg eventuelt må afvise, og hvilke ressourcer det forudsætter. Fordelen ved en weblog er derudover, at der kommunikeres direkte over en formmail til bloggen. Deltagerne er i givet fald indtil videre en dr. med., Norge, en ph-d. i Computer Science, Norge, en dr. med., Sverige, en dr. phil., Danmark og undertegnede Jørn Vig, Danmark. Der er mikroskopisk chance for at andre kan finde bloggen via urlen/emnet på en søgemaskine; men uden en markedsføring af bloggen er risikoen selvsagt minimal. Og vil nogen blande sig unødigt, så smider jeg dem af. Der er i grunden intet hemmeligt at konferere om, men emnet er politisk ukorrekt. Ved selvvalgt signatur under hver mail kan kommunikationen faktisk helt anonymiseres for alle undtaget undertegnede, hvis man ønsker dette. Jeg kan se jeres e-mail-adresser under bloggen, fordi jeg oprettede den. Og jeg holder tæt.

Det er faktisk en bekvem måde at afholde konference på.

Der følger på anførte blog (se urlen ovenfor):

  • Oplæg om afklaring vedr. Helmuths forespørgsel (senest den 21. oktober 2005)
  • Oplæg om officiel kriminalitetsopgørelse for Danmark, oktober 2005
  • Helmuths forespørgsel, 18. oktober 2005
  • Bjarnes henvendelse, februar 2005
  • Michaels' oplæg om demographic emne, februar 2005
  • Michaels og Jørns bidrag om demografien i EU, januar 2004

PS: Jeg har lagt mit svar til dig på bloggen med din godkendelse.

vh
Jørn

PS:Ovenstående bliver straks uploaded til bloggen (se ovenfor)

http://informationomdanmark.blogspot.com/

(Politisk Ukorrekt Økonomi og Statistik)

http://lilliput-information.blogspot.com/

(International Economics and Statistics)

Conference - initiative

Konference: Demografi, afklaring

Norge, Sverige og Danmark


Orienterende oplæg


Kære Jørn.

Jeg har planer om at lave en oversigt over de reelle tal for indvandring og udbredelse i DK, gående tilbage ihvertfald til omkring CPR registerets begyndelse. Kan du hjælpe mig med at formulere den rette analytiske tilgang - set i forhold til hvad der rent faktisk findes (kan etableres)af talmæssigt grundlag ud fra Danmarks Statistik? Har du nogen ide om hvilke resourcer dette arbejde ville kræve?

Venlig hilsen
Helmuth


Til en bred kreds af danskere, nordmænd og svenskere samt tre debat-blogge på nettet. Tag at få denne her ud til alle I kender. Anbefal den endelig til andre. Der sker snart noget, hvis dette her bliver bare nogenlunde kendt: I har muligvis set lidt af det før herfra, nogle af modtagerne, men de sidste sving er ikke de mindst opsigtsvækkende, vil jeg hævde. Jeg skal oplyse det; som andre enten ikke vil eller ikke kan. Ellers ville jeg være en pjalt. I må gerne skrive, at I har forfattet den sammen med Joern Vig, hvis det er noget, og I eventuelt lave lidt om opsætningen, hvis den f.eks. skal op på en hjemmeside - MEN IKKE ÆNDRE PÅ INDHOLDET. Jeg vil bare ikke helt ignoreres med dette bidrag, der burde vække en mindre kioskbasker-opsigt, hvis indholdet trængte ind i lidt af det brede.

Jørn

Hvorfor overdrive?
Nyt Danmark

Hvis sandheden skal frem - det skal den nok ikke

Justitsministeriet har netop udarbejdet en opgørelse af kriminaliteten fordelt på danske og individer med udenlandsk oprindelse. Opgørelsen medtager kun første generation af efterkommere af indvandrere. Dette gælder når vi ser på antallet af kriminelle gerninger; senere generationers kriminelle gerninger tilregnes således danskerne. Men endnu være er det, at befolkningsgrundlaget kun indeholder cirka halvdelen af gruppen med udenlandsk oprindelse. Herved bliver indvandrernes overkriminalitet stærkt overvurderet. Sagt meget enkelt: Hvis her kun er få indvandrere, så syner kriminalitetens udbredelse meget større i forhold til indvandrergruppens samlede størrelse. At kriminelle gerninger udført af seneregenerationer tilregnes danskerne trækker lidt i den anden retning. Derfor kan Justitsministeriets opgørelse af sigtelser for 2004 desværre ikke bruges. Det hele skyldes grundlæggende, at registreringen af 'indvandrere' og 'efterkommere', som hele opgørelsen bygger på, ikke begrebsmæssigt er dækkende og entydig. Indvandrerne har ikke en overkriminalitet på 5 gange, som opgørelsen angiveligt skulle vise, men nærmere 2-4 gange afhængig af, hvilke overtrædelser af Straffeloven, der ses på. Det er rigtigt at overkriminaliteten er størst ved de forbrydelser, der giver den største straf. Kilde:Justitsministeriets Forskningsenhed: Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland: http://www.jm.dk/image.asp?page=image&objno=73956

Vi ser således de morsomste konsekvenser af de officielle opgørelser via oplysninger f.eks. på TV2-teksttv den 13/10 2005:

I Ringkøbing Politikreds sigtedes 46 danskere, men 800 indvandrere ud ad 1000 individer i befolkningen. Det er en overkriminalitet på 17,4 gange. I Assens Politikreds sigtedes 41 danskere og 400 indvandrere ud af 1000 individer i befolkningen. Det giver en overkriminalitet på 10. Det skal understreges at overkriminaliteten i det alt væsentlige stammer fra efterkommere af indvandrere. I 2004 var overrepræsentation for unge indvandrere under 18 år i København blandt de kriminelle 11,7 gange, jvf. http://www.lilliput-information.com/domv.html . Alligevel hævdes det i oplysningen fra TV2, at overkriminaliteten udregnes til i alt 5 gange på landsplan. Såfremt dette skulle være sandt - Justitsministeriets offentliggjorte opgørelse nævner det ikke - er der ganske givet manipuleret med en del af opgørelsen, som muligvis ikke er offentliggjort. Man har flere gange hævdet, at der skulle korrigeres for aldersfordelingen blandt indvandrerne og efterkommerne i forhold til aldersfordelingen for danskerne, selvom vi ikke har haft mulighed for at blande os aldersspecifikt i indvandringen heller. Ser vi bort fra disse hypoteser, må vi i hvert fald spørge: Er overkriminaliteten virkelig så høj blandt indvandrere, især efterkommere, og kan overkriminaliteten være mere end 3 gange større iRingkøbing Amt samt 2 gange større i Assens Politikreds end i landet som helhed.Vi har faktisk gode grunde til at antage, at det forholdt noget nær modsat; at overkriminaliteten var tydeligt størst i de store byer.Det er det rene vrøvl, og det bliver ikke rettet med den opgørelsesform, der lægges op til.
Vi kunne også få den mistanke, at man for at nå til de 5 gange i overkriminalitet, har man måttet medgive, at der faktisk er mange flere indvandrere her i landet, end vi indtil nu har fået opgjort via et defekt opgørelsessystem og oplyst af medierne.Et mere korrekt opgørelsessystem kan studeres på: http://www.lilliput-information.com/atda.html

JørnHjertelig takk Informasjonene i går og statistikkene idag. Alt er av den største viktighet for oss alle,det er sikkert. De "korrekte" på alle kanter publiserer bar det som tjener egne hensikter.
F.eks har vårt Statistisk Sentralbyrå for kort tid siden publiser en fremskriving av folkemengde frem til 2050, men der finnes ikke noe om hvor stor andel av befolkningen som til de forskjellige tider og i 2050 vil bestå av innvandrere fra ikke vestlige nasjoner.Det kan jo i dagens situasjon bare karaktiseres som feilinformasjon og grov uforstand i offentlig tjeneste (Man kan også finne andre dekkende karakteristikker). Jeg har hatt i tankene om jeg kunne sende denne fremskrivningen til deg for om mulig beregne nettop disse manglende tall?

Jeg skrev for en tid siden om Norsk statistisk sentralbyrå’s Befolkningsfremskrivning til år 2050 som har den kardinale mangel at den ikke i dette arbeidet differensierer mellom etnisk norsk befolkning og innslag av etnisk fremmed befolkning! Jeg snakket nylig med ansvarlig forsker for dette arbeidet, han heter Østby og har arbeids sted SSB Kongsvinger. Han opplyste at han arbeier med en versjon som skal inneholde den nevnte differensiering og at arbeidet vil være avsluttet på slutten av inneværende år,

Bjarne

Jeg har for år tilbage - i midten af 1990-erne - lavet en separatopregning af fremmedudgifter for Norge. Og den nød stor anerkendelse blandt mange i Stortinget.

Norge har ikke en arbejdsløshed, der tåler sammenligning med den danske, der i øvrigt også svindles med i opgørelserne. Det er én ting.

En anden ting er:
Da det imidlertid er forbundet med et næsten uoverstigeligt besvær at indhente kontrollere og bruge statistik hentet fra en ny statistikkilde som Statistisk Sentralbyrå kan jeg kun opfordre til at en Nordmand tager opgaven op. Da skal jeg gerne besvare de spørgsmål, som måske kunne blive afgørende for at vi får et korrekt resultat.

Som sagerne stiller sig, arbejder jeg helt alene og har til stadighed haft en næsten umulig pædagogik-opgave med at bringe mine informationer til forståelse blandt UDPRÆGET humaniora-funderede, men stærkt motiverede folk i bl.a. Den Danske Forening, hvis statistikarbejde jeg også har udført. Jeg takker for informationerne og de pæne ord om mit arbejde.
Lad os endelig bevare kontakten.

JørnMedlem af Det Norske Storting hr. Östein henviser til IoD-analyserne, når hans parti skal give et overslag på norske fremmedforhold herunder ressourceforbruget til det formål.


Yes, exactly, that is the figure I've known since 1998, than means it will today be much more near 25%. That is the number (25-26% in the year 2003) of conscripts with obviously immigrant background. It is increasing silently and incessently, but nobody talk about that. It is a no-man's area of non-existing problems...
Some 7-8% arrive at their duty in the military, only 3-4% in the elite troups. Many drop out already when participating in IQ tests for conscripts, others get off the hook by getting physicians' certificates. Many of those who begin their military education drop out during their phlight time. But the official thesis is: 'Immigrants want to defend Sweden as do the endigenous swedes! Their talents, abilities and motivation are fully comparable to the swedish-born conscripts.' - Which is obviously total nonsense, an open lie, as everything in the field of immigration.
This whole article of Caldwell is partly very good and true, partly still eulalic and disinformed. The author has looked through only about half-part of the official lies and misconceptions. He is still in the hand of the media 'spin doctors', who try to avoid the insight that Pia Kjaersgaard is right with her Beirut comparison. Though the way to reach that stage is very long, we already are on it. Nobody in Sweden is allowed to understand population dynamics and their consequences. We have to be fully blinded until all points of no return are passed. Then, they will with pleasure take care of the notorious critics...
If I would comment this article's rather few, but very relevant misunderstandings that would be as long as the artivle itself. Reality is much worse. Mauricio Rojas f. i. is nothing more than the typical 5. colonne in a country which doesn't really like nor want him, but doesn't dare to speak out - which he is well aware of, why he hates the swedes deeply, though he - unwillingly - admires their qualities which he lacks. The same is true for Nalin Pekgul, Astudillo and in peculiar Jesus Alcalá, the head of Amnesty International, a well-known TV 'profile' and 'societal debator' and 'ethics specialist' in 1000 talk shows (a chronic lefty and lier, deemed to prison for defraudent theft of financial aid to South America - more than a million SEK!). All these people share a common problem, which unites them: They were convinced when they came to Sweden, that the goodwilling, naive swedes can be milked and bluffed and fooled and deceived for all eternity - but now they find out that there is, in fact, a limit for their generosity and naivity - they finally get angry. They turn away from their false friends. That is a problem they do not know how to handle: friendly? seductively? apologizing? appeasing? impudent? hurt? craving? audaciously? No such way is guaranteed successful to regain their trust. - So they just hate them for that. This they re-define from their own shortcoming to "the swedes' racism".

Michael


Til bl.a. de ansvarlige og vore kontakter i Norden

Den sidste sætnings oplysning i nedenstående spids fra Ekstrabladet 12/8 2004 er fejlafskrevet, fordrejet eller misforstået af enten EB eller Ritzau. 2,1 barn pr. kvinde svarer til en stabil (uændret) befolkning uden indvandring. Informationen i sidste sætning er rent vrøvl.

Hvis den svenske befolkning som angivet fødte 1,65 barn pr. kvinde, ville indvandringen og fremmedfødslerne endog mere end opveje både de ca. 22% for få svenske børnefødsler til at nå stabilitet og oveni skabe en befolkningstilvækst, der er eksplosiv, som det angives til 1 mill. oven i den 8 mill. store befolkning for 35 år siden.
De 1,65 barn er den samlede fertilitet for svenske og udlændinge, altså det vejede gennemsnittet.

1,65 =< 3,5 * 2 mill./9 mill. + 1,20 * 7 mill./9 mill.


Og det er ikke 1 mill. fremmede i dag og 2 mill. og om 23 år. Se nu hvorfor.


Det er meget værre, til 1 mill. i befolkningsvækst skal der lægges væksten fra lige så mange fremmede, der blot er blevet kaldt svenskere på papiret eller født af naturaliserede forældre. Den svenske andel af nettotilvæksten i befolkningen er negativ og endog langt mere negativ end det refereres i EB-spidsen, for svenske kvinder føder nemlig ikke mere end cirka 1,2 barn pr. kvinde, jf. http://www.lilliput-information.com/foda.html om bl.a. artikel fra Weekendavisen 23/3 2001 med titlen "Fødsler på EU-topmøde". 1,2 barn eller mindre er hen ved 43% under det tilstrækkelige til en nulvækst i svenskerantallet uden vandringer. Og Sveriges befolkning vil således heller ikke vokse med blot 1 mill. p.g.a. de fremmede de næste 23 år med uændret indvandring, men snarere med 2 mill.
Konklusionen er således, at de fremmede udgør henved 2 mill. i Sverige i 2004, og hvis det fortsætter med indvandringen og de fremmedes fødsler i Sverige, har landet fremmed-flertal om 30 år fra nu.

Kort tid efter er de fremmede også i flertal i Danmark. Det er ikke så svært.


Præcis som vi tidligere har meddelt i bl.a. vort svenske korrigerede befolkningsregnskab på:
www.lilliput-information.com/svbef04.htm

Den dansk prognose i light-udgave:
www.lilliput-information.com/edu/protek.html

Den danske prognose i tal og tabeller:
www.lilliput-information.com/prog/progno.html

Den danske prognose i grafik:
www.lilliput-information.com/edu/index.html

vh
Jørn

Referat af artikel-spids i Ekstrabladet den 12/8-2004
Ekstra Bladet
http://ekstrabladet.dk/VisArtikel.iasp?PageID=258924

Den svenske befolkning vokser eksplosivt referat begyndt:

Sverige oppe på ni millioner indbyggere fra i dag - en million mere, end for 35 år siden -kl. 13:52 - 12. aug. 2004 Svensker nr. 9.000.000 blev født dag. Landets befolkningstal er vokset med en million på kun 35 år. Prognosen siger, at allerede om 23 år vil der bo ti millioner i Sverige. Det stærkt stigende befolkningstal skyldes sandsynligvis antallet af indvandrere, der har slået sig ned i Sverige. Fødselstallet i Sverige er kun på 1,65 børn, hvor det ifølge Ritzau ville være 2,1, når forøgelsen af befolkningen er så stor.
Referat slutEU:
Vores fremtid: interesseret?
Det er ikke fordi vi forestiller os, at du ikke kan den almindelige regning, det er kun det at vi ikke er sikker på at du har foretaget følgende udregninger for nylig.
Du skulle dog foretage dem. Så, vær så venlig, at rette os og at kommentere vores udregninger – d.v.s. lad os nyde gavn af dine synspunkter.
Dette bygger på den nyeste statistik fra EU’s statistiske kontor (tal i parentes er fra andre kilder, som f.eks. Fischer Almanach 2002-2004). Hermed vort beskedne bidrag. Så vidt jeg (= Michael Koch:) ved, har kun Morten Rasmussen, Kristeligt Dagblad den 1. december 2003 og nogle danske befolkningsvidenskabsmænd som P. C. Matthiessen og privatpersoner som Ebbe Vig i en årrække bemærket dette spørgsmål, der burde være af interesse for enhver europæisk borger.
Kategorier
Antal
1.1. 2002 havde EU's 15 lande en befolkning på 377.710.000
1.1. 2003 steg denne befolkning til ca. 379.000.000
Det betyder en stigning på 1.290.000
af hvilke var indvandrere 988.600
(af disse skønnede illegale indvandrere
og asylanter ca. 600.000)
(af disse til Nordeuropa - DK, N, S, SF, ISL ca. 60.000)

(Hele tiden er der Nostradamus'er, der uanset kendsgerningerne råber: Vi har behov for en stor indvandring til arbejdsstyrken –vi kommer snart til at mangle arbejdskraft!)

Således er indvandringen den direkte kilde til 76,6% af den totale befolkningsstigning.
(sådan har det været, i rå tal, i en årrække. For 10 år siden, skønnedes den illegale indvandring til EU til omkring 400.000, til de Nordiske lande ca. 40.000)
Dette betyder, at kun 23,4% af befolkningstilvæksten (301.400) er ikke-indvandrere, men resultatet af en naturlig befolknings-reproduktion: fødsler minus dødsfald, d.v.s. fødselsoverskuddet for totalbefolkningen - stambefolkning og nytilkommere. Hvordan skal disse 301.400 fordeles i de to sidstnævnte kategorier?
Den oprindelige europæiske stambefolkning har i mange år intet fødselsoverskud haft, tværtimod går den langsomt tilbage, mere markant i de seneste ti år. I løbet af 2002 blev dette fødselsunderskud i gennemsnit - 0,7% (- 2,3 million) for EU landene. Panik-reaktionerne på dette tal har efter vor opfattelse været noget overdrevne. Faktisk har der også været en mindre men vedvarende udvandringsstrøm fra Europa, af europæere. Andre vil tilmed hævde at Europa allerede er overbefolket.
Indvandrere/asylanter udgør i hele EU mellem 5% og 12% af den registrerede befolkning. Sammen med naturalise-rede (personer med tildelt statsborgerskab) indvandrere og næste generation af indvandrere bliver dette tal til omkring 10-22% (maksimum i Schweiz og Sverige). Derudover skal illegale og skjulte indvandrere lægges til – for Sverige alene ydeligere 20.000. Flertallet af disse indvandrere kommer fra regioner med bemærkelsesværdig høje fødselsrater (f.eks. Afrika og Mellemøsten), og de fortsætter med at vise deres reproduktions-karakteristika også i Europa.
Det er ofte blevet sagt at ikke-europæere hurtigt tilpasser sig fødselsraterne i deres nye hjemlande, men nylige studier har vist at dette er en myte. Tværtimod, endog Tredje-Verdens-familier har overikøbet stigende fødselsrater med omkring 1 procentpoint, når deres leveforhold forbedrer sig. I de Nordiske lande, hvor det sociale netværk af offentlig støtte er stærkt (i Sverige betyder det 13 gange større finansiel støtte end i Polen), kan en familie leve komfortabelt af denne ”indkomst”. At tillægge sig en ændret adfærd er et spørgsmål om generationer. I almindelighed, er indvandrernes reproduktions-rate mere end det dobbelte af stambefolkningens. I dag bidrager indvandrerne og deres efterkommere, som udgør 10% henholdsvis 22% af befolkningen, med 25-35% af de yngre skolebørn og 15-25% af de værnepligtige - en situation, der formodentlig er billedet overalt i Europa.
Vi kan gå ud fra, at omkring 12% af Europas befolkning i dag er indvandrere eller stammer fra nyligt indvandrede (et temmelig forsigtigt skøn), vi kan udregne at fødselsoverskuddet for denne delpopulation af ”ny-europæere” (45,3 million) skulle være omkring 2,6 million. Kun dette vil kunne forklare en vækst på 300.000, selvom den oprindelige befolkning fremstår med et fødselsunderskud på 2,3 million. I dette tilfælde ville indvandrernes fødselsrate dog være 5,7%, som helt klart er for meget, men vi skal huske på at unge mennesker her klart er overrepræsenteret. Forudsat de grundlæggende oplyste data er korrekte, skal der ledes efter fejl i to parametre ”fødselsunderskuddet blandt oprindelige europæere” og ”den faktiske procentandel af ”ny-europæere”” – ellers må antallet af illegale eller totalantalllet af indvandrere - nødvendigvis – være meget højere end antaget (1,29 million). Disse tre tal er i øvrigt stærkt forbundne, fordi de er bidrag til bestemte summer, som vi let kan forsvare. Disse vage talangivelser, officielt og offentligt tilgængelige, giver os en ide om på hvilket svagt stade vores viden befinder sig på – mange tal er bare kvalificerede gæt. Som et minimum, må vi dog antage at mange flere end det faktiske fødselsoverskud på 300.000 stammer fra indvandrere.
Dette betyder at ikke kun 76,6%, men langt mere end 200% af EU’s befolkningstilvækst skyldes indvandringen.
Er det godt eller skidt? Vi vil lade dette ligge, men man skulle måske være opmærksom på hvad der kan ske. Man burde se nøje på den verden og de kulturer de kommer fra. USA’s historie viser at de bringer en stor del af deres arv med sig.
Det samlede antal muslimer i Europa formodedes fornylig at være omkring 32,5 million, uden nye asylsøgere, illegale indvandrere, naturaliserede indvandrere og deres børn og børnebørn inkluderet, men nogle ikke-EU regioner på Balkan og i Rusland inkluderet. Deres totale sum kan snart nærme sig 40 millioner, de 25 millioner indenfor EU, der nødvendigvis må betragte dette som en vigtigt kilde til befolkningstilvækst.
Det er afgørende at videreføre disse beregninger sammenhængende gennem det næste århundrede. Fremtidige generationer vil ikke kunne forstå hvis vi lod dem i stikken ved vores skødesløshed. De har ingen chance for at reparere på resultatet af vores langsomme hjernevirksomhed. (Eller med andre ord: Hvad tror du tyrker og folk fra Yemen ville gøre, hvis skandinaver begyndte at ekspandere inden for deres lande?) Husk: Japan accepterede tre vietnamesiske bådflygtninge, USA nogle millioner, og Niedersachen – i et voldsomt overbefolket Vesteuropa – omkring 40.000 af dem. Og hvis du vil møde afrikanske indere, fra da Idi Amin blev udvist af Uganda, vær da venlig at komme til Mariestad, en lille svensk by med 16.000 indbyggere ved søen Värnern.

(Stanislaw Lem: Nogle undladelser resulterer i forfærdelig mangel på konsekvens)

Michael & Jørn